Tháng 6 - một tháng đặc biệt - không chỉ là tháng kỷ niệm chặng đường thành lập và phát triển của Miagi Solution mà còn chung khoảnh khắc đón tuổi mới của những người cộng sự đã tạo nên thành công của Miagi.